26,780 تومان
64,700 تومان

سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۶

39,200 تومان

سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۴

27,560 تومان
18,700 تومان
12,370 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱۶

228,800 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱۰

156,900 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۶

91,000 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۴

6,106,600 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۲٫۵

3,970,000 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱٫۵

2,407,000 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱

1,739,500 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۴ در ۱۶

191,000 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۴ در ۱۰

123,100 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۴ در ۶

7,166,200 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۴ در ۴

4,923,300 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۴ در ۲٫۵

3,188,800 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۴ در ۱٫۵

1,946,600 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۴ در ۱

1,448,300 تومان
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟