25,750 تومان
62,020 تومان

سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۶

37,700 تومان

سیم و کابل

کابل مفتول ۲ در ۴

26,500 تومان
17,800 تومان
11,900 تومان
2,330,000 تومان

سیم و کابل

کابل کولری ۵ در ۱

1,800,300 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۳ در ۲٫۵

29,100 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۳ در ۱٫۵

20,590 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۲ در ۲٫۵

19,650 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل شیلد ۲ در ۱٫۵

14,000 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱۶

220,000 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱۰

150,890 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۶

88,430 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۴

5,871,700 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۲٫۵

3,787,200 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱٫۵

2,314,400 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۵ در ۱

1,672,600 تومان

سیمین الکتریک خراسان

کابل افشان ۴ در ۱۶

184,400 تومان
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟