کابل مخابراتی ۰٫۶۰*۲*۴

کابل تلفن تاسیساتی (حفاظ دار)بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران و VDE 0815

J-Y (st)Y